Sovilaco
www.sovilaco.com.vn

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  

Quý vị cổ đông vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco

 

WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)